Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Program wyrównywania różnic między regionami III

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W celu pozyskania środków finansowych samorządy powiatowe mają możliwość złożenia zbiorczego wystąpienia do PFRON obejmującego projekty zgłoszone do samorządu przez podmioty funkcjonujące na terenie powiatu.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim naborem wniosków o  dofinansowanie projektów zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Wnioski przyjmowane są w styczniu danego roku.

Podmioty funkcjonujące na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (spełniające kryteria dla adresatów danego obszaru Programu) mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pokój nr 3.

Wnioski można składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu wniosku do PCPR).

Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej PCPR w zakładce „Druki wniosków”.

Projekty zaakceptowane przez samorząd powiatowy są ujmowane w wystąpieniu do PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski w Poznaniu – podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania do zgłoszonych projektów.

Powiatowe Centrum listownie informuje Projektodawców o decyzji PFRON.

W przypadku przyznania dofinansowania podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Projekt należy zrealizować i rozliczyć po podpisaniu umowy w uzgodnionych w umowie terminach.

Cele programu

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:

  • zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy (obszar B);
  • zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych (obszar C);
  • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne (obszar D);
  • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują (obszar F);

Każdego roku zasady Programu są aktualizowane zgodnie z wytycznymi Zarządu PFRON.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Termin składania wniosków: 

od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. (decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Trzciance).

Miejsce składnia wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

pokój nr 3.

tel. 660 492 421

Adresaci programu, obszary wsparcia i wysokość dofinansowania:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Dofinansowanie PFRON wynosi maksymalnie 35% kosztów realizacji projektu ale nie więcej niż 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Uwaga - dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych i oddanych do użytkowania przed dniem 01.01.1995 r. Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Adresatami są gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Dofinansowanie PFRON wynosi maksymalnie 50% kosztów realizacji projektu ale nie więcej niż 70.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Adresatami są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D – likwidacja barier transportowych

Dofinansowanie PFRON wynosi maksymalnie 75% (85% w przypadku WTZ) kosztów realizacji projektu ale nie więcej niż:

  • 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;
  • 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;
  • 330.000,00 zł dla autobusów.

Adresatami są:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Adresatami są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce „Druki wniosków”.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny