Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Utworzono dnia 16.11.2021

OGŁOSZENIE

o naborze do udziału w pracach w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Trzciance dla 14 dzieci w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2026 r.”

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Zadaniem Komisji jest:

  1. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

  1. Posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,
  2. Posiadać nieposzlakowana opinię,
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz do przeprowadzania procedury otwartego konkursu ofert,
  4. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w pracach Komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbędą się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, w godzinach pracy urzędu.

Termin i zasady przyjmowania zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka Komisji Konkursowej będącego załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2021 r. korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka lub e-mailem na adres: pcpr@pcpr.trzcianka.com.pl

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu, w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej.

Szczegółowej informacji udziela Anna Kowalewska, tel. 660 753 195

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Feliks Łaszcz

Czarnków, dnia 16 listopada 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny