Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim

Utworzono dnia 31.01.2024

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinne w Trzciance informuje, że przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” (Projekt). Projekt realizowany jest w formule partnerskiej na terenie subregionu pilskiego, obejmującego powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki oraz złotowski. Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, natomiast poszczególne powiaty/powiatowe centra pomocy rodzinie pełnią funkcję Partnerów, realizujących poszczególne działania na swoim terenie. Podstawowe informacje dotyczące Projektu jako całości:

Finansowanie Projektu:

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w Projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty Projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 607 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 48 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 50 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,

Wartość Projektu (całkowity koszt Projektu):

16 094 602,45 zł

Kwota dofinansowania UE:

11 266 221,71 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
 • Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
 • Powiat Pilski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
 • Powiat Wągrowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
 • Powiat Złotowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

KONTAKT w sprawie projektu:

Anna Kowalewska, tel. 798 942 558, e-mail: ak@pcpr.trzcianka.com.pl

Sylwia Janowicz, tel. 509 461 599, e-mail: sj@pcpr.trzcianka.com.pl.

Monika Świątkowska, tel. 798 945 411, e-mail: ms@pcpr.trzcianka.com.pl

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny