Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Wnioski Program WRR III w 2024 roku

Utworzono dnia 28.12.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Termin składania wniosków: 

od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r. (decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Trzciance).

Miejsce składnia wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

pokój nr 3.

tel. 660 492 421

Cel Programu

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Adresaci programu, obszary wsparcia i wysokość dofinansowania

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Dofinansowanie PFRON wynosi maksymalnie 35% kosztów realizacji projektu ale nie więcej niż 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Uwaga - dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków wybudowanych i oddanych do użytkowania przed dniem 01.01.1995 r. Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Adresatami są gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

  1. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Dofinansowanie PFRON wynosi maksymalnie 50% kosztów realizacji projektu ale nie więcej niż 74 500,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

Adresatami są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

  1. Obszar D – likwidacja barier transportowych

Dofinansowanie PFRON wynosi maksymalnie 75% (85% w przypadku WTZ) kosztów realizacji projektu ale nie więcej niż:

  • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 351 500,00 zł dla autobusów.

Adresatami są:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 ​4. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

Adresatami są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce "Druki wniosków".

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny