Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Wnioski Program WRR III w 2021 roku

Utworzono dnia 29.12.2020

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Termin składania wniosków: 

od 04.01.2021 r. do 29.01.2021 r. (decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Trzciance).

Miejsce składnia wniosków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

pokój nr 3.

tel. 660 492 421

Cele Programu

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Celami operacyjnymi programu są:

 1. przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki;
 2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. zmniejszenie barier     transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki funkcjonują;
 7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Adresaci programu i obszary wsparcia dla:

1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

*Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe

3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):

 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

4. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON:

 1. obszar B:
  1. do 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
  2. nie więcej niż do wysokości 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C:
  1. do 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
  2. nie więcej niż do wysokości 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D:
  1. na likwidację barier transportowych - 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
  2. nie więcej niż do wysokości:
   • 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   • 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   • 270.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar F:
  1. do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu
  2. lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

UWAGA!

Informacja dla jednostek powiatowych (podległych pod Starostwo Powiatowe w Czarnkowie).

Jednostki powiatowe wypełniają „Wniosek jednostek powiatowych” oraz przygotowują określone  we wniosku załączniki.

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: ad@pcpr.trzcianka.com.pl

Wersję papierową wniosku wraz z załącznikami opieczętowane  i podpisane przez przedstawicieli danej jednostki prosimy przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

Wnioski poszczególnych jednostek powiatowych zostaną wprowadzone do jednego, zbiorczego wniosku, który zostanie wysłany do PFRON jako wniosek Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o dofinansowanie zgłoszonych projektów.

 

Podstawowe informacje o Programie oraz druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w zakładce "Druki wniosków".

 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny